Back

Strategic Plan

This Strategic Plan presents the vision and mission of the University of KwaZulu-Natal and gives a succinct overview of the institution’s strategic framework for action. It assumes an annual planning cycle designed to evaluate goals, targets and performance indices, taking account of progress and changes in the operational environment, and prioritizing projects for budget purposes. It also assumes cognate planning and annual review processes in all academic and administrative units of the University that will translate this framework of high level vision, values, goals and strategies into more focused and specific plans and projects. It should therefore be read in conjunction with a complementary range of plans, including College and Faculty plans, School Business Plans and Equity Plans. These individual plans may have different trajectories, but collectively they will respond to the challenges facing the institution and position us over the next decade to become the Premier University of African Scholarship.


Isu elihleliwe liveza umbono nempokophelo yeNyuvesi YaKwaZulu-Natali bese linikeza isithombe esicacile ngomhlahlandlela ozolandelwa yiNyuvesi. Lithatha igxathu lokuhlela unyaka nonyaka okuhlose ukuhlolisisa izinhloso, imigomo iNyuvesi ezibekele yona nendlela okusetshenzwa ngayo, libheka nempumelelo nezinguquko ngenkathi kusetshenzwa, liqhakambisa amaphrojekthi ngenhloso yokuhambisana nesabelozimali. Liphinde libheke ukuhlela okunzulu kanjalo nokuhlolisisa okwenziwa minyaka yonke kuzinhla zonke zezemfundo nokulawula eNyuvesi okuzoguqula lo mhlahlandlela wombono osezingeni eliphezulu, izimisompilo, izinhloso kanjalo namasu kube ngamaphrojekthi agxile kokuthile nokuhlonzekayo. Ngakho kumele lifundwe nochungechunge lwamasu, kubandakanya amasu amaKolishi neMikhakha, Amasu Amabhizinisi eZikole, kanjalo Namasu Ezokulingana. La masu kungenzeka abe neminxa ehlukene, kodwa uma eqoqwe ndawonye angasiza ekuxazululeni izinselelo ezibhekene nesikhungo aphinde asibeke endaweni enhle ngomuso yokuba yiNyuvesi engu Ngqa Phambili Kwezocwaningo Lwezemfundo e-Afrika.