Back

Vice-Chancellor & Principal

ISEKELASHANSELA NOMPHATHI
USolwazi Nana Poku
Obambile uMsizi-ngqo / uNobhala Ms Julie Reddy
Ucingo +27 (0) 31 260 2228
Ifeksi +27 (0) 31 262 2192
Email reddyj1@ukzn.ac.za

USolwazi Nana Poku uyiSekelashansela noMphathi weNyuvesi YaKwaZulu-Natal (UKZN) kusukela ngomhla zingama-24 kuNhlangulana (June) 2019.

Phambilini ubesebenza njengePhini LikaSekelashansela eKolishi Lezifundo ZezoMthetho NokuPhatha e-UKZN, futhi ubeyiSekelashansela ebeliyibamba kusukela ngomhla lulu-1 kuMfumfu (October) 2018.

Uneziqu zobudokotela emkhakheni wezoMbusazwe WezoMnotho Wezamazwengamazwe futhi ube neqhaza elikhulu kwezocwaningo ngezombusazwe wezomnotho kwezempilo ne-HIV ne-AIDS eNingizimu ne-Sahara kanti futhi unamava abanzi kwezokuphathwa kwezinhlangano zamazwengamazwe.

USolwazi Poku unamava abanzi kwezeMfundo Ephakeme. Usesebenze njengoSolwazi KwezoMbusazwe Zase-Afrika eNyuvesi yase- Bradford e-United Kingdom futhi waphinda waqokwa njengeDini yeSikole SezeziFundo ZezeNhlalo Nezamazwengamazwe waphetha ngokuba iPhini leSekelashansela kwezoCwaningo. Ubuyele e-Afrika ezohola ku-African Union kulungiselelwa uhlelo lwe-Sustainable Development Goals; kwathi ngaphakathi e-UKZN, wasebenza njengoMqondisi Omkhulu wesikhungo socwaningo i-Health Economics and AIDS Research Institute (HEARD).

Uqale esikhundleni sakhe sokuba yiPhini leSekelashansela eKolishi Lezifundo ZoMthetho NezokuPhatha ngonyaka wezi-2017. Ngaphezu komsebenzi wakhe kwezokuphatha nezokufunda, uSolwazi Poku ubeqhubeka nomsebenzi wezentuthuko e-Afrika. Ngonyaka wezi-2007, ube ngufakazi ongungoti ku-United States Congressional Committee on the President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR). Ngonyaka wezi-2006-7, ubeyilungu le-Expert Advisory Group le-EU Africa Governance Project; kanti ngonyaka wezi-2007 kuya kowezi-2010 usebenze njengoMeluleki okhethekile kaHulumeni waseBhrithani nge-Afrika. Kusukela ngonyaka wezi-2007, uSolwazi  Poku ubengumeluleki omkhulu kwezezinqubomgomo kweze-HIV ne-AIDS ngaphansi kwe-Poverty Reduction Strategy Papers kohulumeni base-Botswana, Ghana, Mozambique, Malawi, Namibia, Kenya and Zambia, futhi kumashumimnyaka amibili edlule ubebambe isikhundla esikhulu ku-World Health Organization, World Bank, United Nations Development Programme, UNAIDS, International Labour Organisation, European Union, African Union, African Development Bank, Southern African Development Community, kanye nezikhungo zentuthuko ezihlukene zikazwelonke.

ISekelashansela NoMphathi omusha linentshisekelo enkulu ngezocwaningo. Ucwaningo lwakhe lokuqala lwaluhlola ukuthi i-Afrika ibhekana kanjani nezinselelo ezibangelwa ubhubhane i-HIV ne-AIDS kwezenhlalo nombusazwe kanye nezomnotho. Umphumela waba nomthelela omkhulu ekwakhiweni kwenqubomgomo yomhlaba okwaholela ekuthini uSolwazi Poku aqokwe owayenguNobhala Jikelele we-UN, u-Kofi Annan ukuze abe umholi we-Commission on HIV and AIDS and Governance in Africa. USolwazi uPoku ubengumqondisi wohlelo lwe-World Bank lwezocwaningokwenza (i-Treatment Acceleration Programme) ukuhlola ukusebenza nokuthuthukisa izinhlelo zokungenelela kwezokwelashwa kwe-HIV ne-AIDS e-Afrika. Umphumela walolu hlelo waba nomthelela omkhulu ekwakhiweni kwenqubomgomo yomhlaba ye-World Health Organization kwezokuhlinzekwa kwemishanguzo yokulwisana nezifo ezihlobene ne-AIDS emiphakathini entulayo.

USolwazi Poku unemisebenzi enhlobonhlobo eminingi eshicilelwe kwezomhlaba nezokuphepha, ubhubhane lwe-HIV ne-AIDS e-Afrika, ezempilo emhlabeni, ezokuphatha, ezokufuduka, nezokuphepha kwabantu. Usebhale/wahlela/wabhala ngokubambisana izincwadi eziningi futhi ushicelele kabanzi kumajenali ahlonishwayo omhlaba  ahlanganisa i-Lancet, British Medical Journal, International Affairs, Review of International Studies, International Relations, ne-Third World Quarterly.

USolwazi uPoku wafunda e-United Kingdom. Wathola iziqu zakhe ze-BA (Hons) kwezoMbusazwe nezoMnotho eNyuvesi yase-Nottingham; i-MA yakhe ku-International Political Economy eyase-Nottingham Trent University; kuthi i-MSc yakhe ku-Third World Economics and Development eyase-Coventry University. Iziqu zakhe ze-PhD ku-International Political Economy wazithweswa e-Nottingham Trent University.